فارسی

باد فراینوالده رنگارنگ است – برای شهری متحد!

باد فراینوالده شهری است که همه باید در آن احساس راحتی کنند. به همین دلیل سال گذشته ما به خیابان ها آمدیم. ما رنگارنگ، با صدای بلند و واضح نشان دادیم: باد فراینوالده شهری متنوع است و بسیاری از مردم متعهد هستند که شهر ما را برای همه چنان بسازند که ارزش زندگی در آن داشته باشد.
همه، یعنی پیر و جوان، مردم از آلمان یا کشورهای دیگر، افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت، افرادی با پول زیاد یا کم، به طور خلاصه: همه. ما شهری را آرزو داریم که در آن مردم با هم همبستگی دارند و از یکدیگر حمایت کنند. جایی که آنها از دیگران استقبال می کنند و ما با همه ی تفاوت هایمان با هم رشد کنیم.
در بسیاری از زمینه ها این آرزو در حال حاضر یک واقعیت است. بسیاری در باد فراینوالده از افراد مورد تبعیض واقع شده حمایت می کنند، به عنوان مثال با پناهندگان، ارتباط برقرار و دوستی ایجاد می کنند. شبکه های قوی وجود دارد که در آن افراد به یکدیگر کمک و از یکدیگر حمایت می کنند. بسیاری از مردم در اینجا متعهد به تنوع و علیه تبعیض هستند.
متأسفانه باد فراینوالده جنبه دیگری هم دارد. چرخش به راست که در سال های اخیر در سراسر جامعه مشهود بوده است نیز در اینجا هم دیده می شود. تقویت ساختارهای نئونازی، اظهارات راستگرایانه و بعضاً غیرانسانی در خیابان، اینترنت و همچنین در رویدادهای عمومی ما را نگران می کند. در اینجا نیز افراد در خیابان به دلیل خاستگاه و یا ظاهرشان مورد حمله فیزیکی و اهانت قرار می گیرند به آنها تف می اندازند.
ما صریح و روشن می گوییم: ما اینگونه اجازه ای نخواهیم داد. ما با هم برای داشتن شهری قابل زندگی و متنوع برای همه می ایستیم.
در سال ۲۰۲۲، ما دوست داریم دوباره این رنگارنگی و صدا را به خیابان ها ببریم. به گردهمایی ما «باد فراینوالده رنگارنگ است – برای شهری متحد!» بیایید و با ما جشن بگیرید، در برابر گرایش های راست گرا، علیه تبعیض و طرد بایستید. برنامه های متنوع برای کودکان و غرفه های اطلاع رسانی مهیجی وجود خواهد داشت. علاوه بر این، البته، فضای زیادی برای گفتگو و تبادل نظر وجود دارد.

با هم برای یک باد فراینوالده متحد – اکنون!

گردهمایی «باد فراینوالده رنگارنگ است!»
۹ جولای ۲۰۲۲ از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در Marktplatz Bad Freienwalde

اطلاعات بیشتر: www.freiewalde-ist-bunt.de
اینستا: @bad_ Freienwalde_ist_bunt
ایمیل: kontakt@Freienwalde-ist-bunt.de